Chức năng và nhiệm vụ của Liên đoàn

 • Chủ nhật, 01 31 2021
 • Written by 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN

nwater full2 background

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cóchức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoànQuy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập quy hoạch tài nguyên nước:

a) Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước;

b) Thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnhtheo phân công của Tổng Giám đốc.

3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nướctrên địa bàn các tỉnh miền Bắc và theo phân công của Tổng Giám đốc:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm;

c)Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.

4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; duy tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc, giám sát; đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

5. Thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

7. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật;điều tra xả thải; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá và quan trắc tài nguyên nướctheo phân công của Tổng Giám đốc.

10. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

11.Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy,vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoànQuy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Trung tâm.

3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.

5. Phòng công nghệ, phân tích và xử lý nước.

6. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ (trụ sở chính tạiphường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và chi nhánh tại thị xã Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

7. Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

8. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc (trụ sở chính tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 8 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 346/QĐ-TNNQG ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

2. Chánh Văn phòng Trung tâm, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trưởng các Ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Read 2296 times
Rate this item
(5 votes)
More in this category : Cơ cấu tổ chức »
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2021
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung…
  Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021
 • Chỉ thị 17/CT-UBND 2021 Hà Nội giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19
  Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với…
  Thứ bảy, 24 Tháng 7 2021
 • Hội nghị tập huấn công tác kỹ thuật và kinh tế tài nguyên nước Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc năm 2022.
  Ngày 28, 29/07/2022, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ…
  Thứ hai, 08 Tháng 8 2022
 • Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Sáng 5/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập…
  Thứ sáu, 05 Tháng 8 2022
 • Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham quan Triển lãm thành tựu ngành TN&MT hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT
  Sáng ngày 4/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ tướng…
  Thứ sáu, 05 Tháng 8 2022

Tin tức liên đoànHình ảnh

 
Ngày 28, 29/07/2022, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã...
Sáng 5/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập...
Sáng ngày 4/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ...
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), sáng 27/7 Liên đoàn Quy hoạch...

Hệ thống họp online

hoponline

1810471
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1252
13341
32610
1810471

Địa chỉ IP: 3.236.52.68
Giờ máy chủ: 2022-10-05 06:32:07

Who's Online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com