Tập thể viên chức và người lao động Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc phấn khởi thi đua, tin tưởng vào thành công của Lĩnh vực tài nguyên nước trong nhiệm kỳ mới của Đảng

Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, đảng viên, viên chức và người lao động Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Liên đoàn) bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Đại hội với sự tin tưởng, kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá quan trọng cho sự phát triển của đất nước nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với những niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển vững mạnh của đất nước. Hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan trước thành công của Đại hội, toàn thể viên chức và người lao động của Liên đoàn quyết tâm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ chính trị năm 2021; nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức sau tái cơ cấu để thực hiện có hiệu quả, đạt các chỉ tiêu của Đại hội đảng bộ Liên đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2021 đã đặt ra.

Có thể nhận thấy trong Báo cáo chính trị của Đại hội lần này đã nhắc nhiều đến tài nguyên nước và các việc phải làm trong nhiệm kỳ tới về tài nguyên nước. Nổi bật có hai nội dung là “an ninh nguồn nước và thông tin, quy hoạch tài nguyên nước”.

Đối với an ninh nói chung và an ninh nguồn nước nói riêng, báo cáo nhận định “Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống”. Đối với thông tin, quy hoạch tài nguyên nước, tại khoản 2, mục IX của báo cáo ghi rõ cần “Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước,.. và Quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn nước, tăng cường quản lý nguồn nước theo lưu vực sông; chủ động hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ nguồn nước xuyên quốc gia.”.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ điều tra, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn đã xác định các giải pháp để thực hiện tốt các nội dung về điều tra, đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước là:

- Đối với Nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao:

1. Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm. Tổ chức xây dựng và hoàn thành kế hoạch thực hiện chi tiết các nhiệm vụ năm sau vào tháng 10 năm trước. Làm tốt công công tác đánh giá năng lực các đơn vị để phân giao nhiệm vụ cho phù hợp. Ưu tiên giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm tiếp theo cho đơn vị có năng lực cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm trước được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

2. Tập trung, định kỳ xác định rõ mục tiêu, định mức hàng năm của các đơn vị về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước ngoài thực địa.

3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt bộ Quy chế phục vụ quản lý của Liên đoàn đảm bảo tạo dựng được nguồn lực, chủ động thực hiện tốt các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

4. Phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để tổ chức sản xuất, gia công thiết bị, vật tư bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời cho các hoạt động điều tra, đánh giá và quan trắc tài nguyên nước của Liên đoàn; từng bước tiếp cận để cung cấp cho các thị trường tiềm năng trong khu vực hoạt động và trên địa bàn toàn quốc.

5. Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và lập các mô hình phục vụ tính toán và dự báo tài nguyên nước theo các lưu vực sông; chủ động thiết kế xây dựng bộ dữ liệu tài nguyên nước theo lưu vực sông và cho khu vực phía Bắc để kịp thời cập nhật, sử dụng.

6. Chủ động tiếp thu thực tiễn khoa học công nghệ trong và ngoài nước để từng bước xây dựng nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện tốt các nội dung chuyển đổi số trong công tác điều tra, đánh giá, quan trắc và lập quy hoạch tài nguyên nước. Có kế hoạch cụ thể nâng cao năng lực khoa học công nghệ các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật; gắn với nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tăng hàm lượng khoa học, công nghệ trong các sản phẩm, tạo chuyển biến cơ bản về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất của Liên đoàn.

- Về Dịch vụ công:

7. Tập trung xây dựng khung năng lực, khả năng cung cấp dịch vụ công của Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc. Từ đó đẩy mạnh công tác “marketing” để mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn quốc, chú trọng đến khu vực phía Bắc.

8. Chủ động tiếp cận, cung cấp các thông tin, sản phẩm chất lượng cao về tài nguyên nước giúp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm quản lý tốt hơn về tài nguyên nước vùng lãnh thổ. Chú trọng cung cấp các dịch vụ công có liên quan đến lĩnh vực điều tra, đánh giá, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước.

9. Nâng cao năng lực xử lý, phân tích chất lượng nước; chủ động tìm hiểu thiết kế các mô hình xử lý cấp nước phù hợp với đặc điểm địa hóa và hiện trạng chất lượng nước cho khu vực phía Bắc. Xúc tiến thực hiện cung cấp các dịch vụ về quan trắc môi trường nước; xử lý nước cấp, nước thải và quản trị nước thông minh.

Đối với nhiệm vụ góp phần vào “bảo vệ an ninh nguồn nước”, Liên đoàn nhận thấy cần chủ động tiếp cận, nâng cao năng lực để thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phải đổi mới tư duy trong điều tra đánh giá tài nguyên nước để cung cấp thông tin kịp thời giúp các cơ quan quản lý hoạch định quy hoạch kiểm soát đối với an ninh nguồn nước toàn quốc nói chung và từng lưu vực sông nói riêng.

2. Tổng hợp, đánh giá được số lượng chất lượng các nguồn nước nội địa nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan quản lý ban hành các quyết định điều hành, giảm phụ thuộc các nguồn nước bên ngoài.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để quản trị các nguồn nước; phát huy các giá trị nội tại của từng nguồn nước trong an sinh và phát triển kinh tế xã hội.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước có chung nguồn nước với Việt Nam để nâng cao chất lượng thông tin nguồn nước xuyên biên giới; cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị dùng chung mang lại lợi ích cao hơn cho các đối tác, các tổ chức và quốc gia có liên quan.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp đã tạo ra một không khí mới, hân hoan, phấn khởi. Với niềm tin, lòng tự hào và truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn nỗ lực đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao với mong muốn hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu mà Đại hội đảng bộ Liên đoàn lần thứ XVI đã đề ra.

Read 2139 times
Rate this item
(4 votes)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý…
  Thứ bảy, 21 Tháng 1 2023
 • Thông báo: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi…
  Thứ sáu, 25 Tháng 8 2023
 • Tọa đàm về kinh tế hóa – xã hội hóa nhằm tạo nguồn lực thực hiện quản lý nhà nước về quản trị thông minh và phát triển nguồn nước
  Chiều ngày 18/8/2023, Nhóm nghiên cứu về quản trị thông minh và phát triển nguồn nước của Liên đoàn quy…
  Thứ hai, 21 Tháng 8 2023
 • Quy định chặt chẽ đối với nước ngầm để kiểm soát
  (ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, cần cân nhắc quy định chặt chẽ đối…
  Thứ ba, 15 Tháng 8 2023

Hệ thống họp online

hoponline

3540256
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1192
5360
7968
3540256

Địa chỉ IP: 3.235.188.113
Giờ máy chủ: 2023-10-03 09:57:42

Who's Online

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com