Đoàn quan trắc tài nguyên nước miền Bắc

  ahuy

Đoàn trưởng
ThS. Bùi Văn Huy

DĐ: 0912.946.566

Email: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

c0d2c93ae8a140ff19b0

Đoàn quan trắc tài nguyên nướcmiền Bắc
Trụ sở: xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 04.3.8.168.943; Fax: 04.3.5.211.616

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

I. Vị trí và chức năng

1. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng quản lý, vận hành các công trình quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc có trụ sở tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Liên đoàn trưởng đề cương, nhiệm vụ về công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước hàng năm vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước; duy tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc; đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và giao nộp dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo sự phân cấp của Liên đoàn.

3. Thực hiện xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước hàng tháng, hàng quý, hàng năm; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định.

4. Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ, bao gồm:

a) Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, giám sát và dự báo tài nguyên nước; khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước, đánh giá tác động môi trường; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; kiểm kê tài nguyên nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước; tư vấn thiết kế, khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất, giám sát, trám lấp giếng khoan giếng đào, lập hồ sơ cấp phép tài nguyên nước; đo đạc bản đồ, đo vẽ các loại bản đồ địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình; xây dựng cở sở dữ liệu tài nguyên nước.

b. Tư vấn, thiết kế, thi công và xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước các địa phương; tổ chức vận hành, hướng dẫn chuyển giao công nghệ quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

c. Thực hiện khảo sát, điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản; địa chất công trình, địa kỹ thuật, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước và các tư vấn dịch vụ, sản xuất khác theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm về công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

6. Đề xuất và thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo sự phân cấp quản lý của Liên đoàn.

8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Đoàn theo sự phân công của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

10. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ké hoạch được giao.

11. Tham gia thực hiện công tác đấu thầu của Liên đoàn.

12. Phối hợp thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Liên đoàn trưởng

III. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó đoàn trưởng.

a) Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; chủ tài khoản của Đoàn khi được Liên đoàn trưởng ủy quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ sản xuất trực thuộc Đoàn; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Đoàn.

b) Phó Đoàn trưởng giúp việc Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc có tổ Nghiệp vụ tổng hợp, Tổ Văn phòng Kỹ thuật quan trắc và 08 Tổ quan trắc thực địa. Các Tổ thuộc Đoàn do Đoàn trưởng thành lập tùy theo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.

3. Các viên chức, người lao động thực hiện chế độ làm việc theo quy định và quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Đoàn phân công.

Read 5547 times
Rate this item
(5 votes)