Chức năng và nhiệm vụ của Liên đoàn

 • Chủ nhật, 01 31 2021
 • Written by 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN

nwater full2 background

          Điều 1. Vị trí và chức năng

          Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch trung hạn và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Lập, điều chỉnh quy hoạch về tài nguyên nước:

          a) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc;

          b) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh theo phân công của Tổng Giám đốc;

          c) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia theo phân công của Tổng Giám đốc.

          3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Trung và theo phân công của Tổng Giám đốc:

          a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước và các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

          b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm.

          c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.

          4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; duy tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc; đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

          5. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          6. Tham gia ý kiến đối với các dự án điều tra, quy hoạch vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải vào nguồn nước.

          7. Tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải của nguồn nước, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          8. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          9. Ứng dụng, triển khai công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt theo phân công của Tổng Giám đốc.

          10. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          11. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm:

          a) Điều tra, khảo sát, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, giám sát và dự báo tài nguyên nước; lập phương án khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoanh định vùng hạn chế và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước; bổ sung nhân tạo, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; kiểm kê tài nguyên nước; khoanh định và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước, khảo sát địa vật lý, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, đo vẽ thành lập các loại bản đồ địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình; trám lấp các lỗ khoan; thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước.

          b) Thực hiện việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên

          c) Tư vấn, lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công các chương trình, dự án trong lĩnh tài nguyên nước.

          d) Tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý nước, nguồn nước giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, sử dụng tổng hợp nguồn nước; quản trị nước thông minh.

          12. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          13. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

          14. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

          15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

          16. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

          17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

          Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

          1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

          2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn.

          3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

          Điều 4. Cơ cấu tổ chức

          1. Văn phòng.

          2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

          4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.

          5. Phòng công nghệ, phân tích và xử lý nước.

          6. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ (trụ sở tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

          7. Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

          8. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc (trụ sở tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

          Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 8 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

          Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

          1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 385/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

          2. Chánh Văn phòng Trung tâm, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trưởng các Ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..

Read 7066 times
Rate this item
(20 votes)
More in this category : Cơ cấu tổ chức »
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý…
  Thứ bảy, 21 Tháng 1 2023
 • Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long
  (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 8/4/2024 về việc tập…
  Thứ tư, 17 Tháng 4 2024
 • Đỉnh điểm khô hạn ở Tiền Giang: Không để người dân thiếu nước sạch
  TPO - Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có cuộc khảo sát, kiểm tra tình hình bảo đảm…
  Thứ hai, 08 Tháng 4 2024
 • Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội
  Ngày 19/01/2024 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 372/QĐ – UBND về việc Phê duyệt danh…
  Thứ sáu, 05 Tháng 4 2024

Tin tức liên đoànhoponline

8462883
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
24224
50324
449087
8462883

Địa chỉ IP: 34.236.191.0
Giờ máy chủ: 2024-05-21 20:47:13

Who's Online

Đang có 273 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com